Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 10 บาท (สองสี) / เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542
เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542
เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 8

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 8 (เหรียญมหาราช)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2541

รายละเอียดความเป็นมา :
– คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542
– เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช ในหลวง รัชกาลที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2541 เนื่องในโอกาสที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา ในหลวง รัชกาลที่ 3 ว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งมีความหมายถึง พระมหาราชเจ้า ผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจ

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– โลหะสีทอง ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 92, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6, นิกเกิล ร้อยละ 2
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 8.5 กรัม
– อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด เนื้อโลหะเผื่อร้อยละ 1 และน้ำหนักเผื่อ 30 เซนติกรัม ต่อ 1 เหรียญ

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 10 บาท สองสี ที่ระลึก, เหรียญ 10 บาท (สองสี) วาระที่ 8
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 31 มีนาคม 2541
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 20 พฤษาคม 2542
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 20 พฤษาคม 2542
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 8 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 3,000,028 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ตรง ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์พระมหาสังวาลย์นพรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ครุย

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๓”
– มีดอกประจำยาม คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญ 10 บาท เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 พุทธศักราช 2542

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระวิมาน อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายถึง พระปรมาภิไธยเดิมว่า “ทับ”
– เบื้องล่างของพระวิมาน มีช้างสามเศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ ยืนชูนพปฏลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก
– ด้านขวาและด้านซ้ายของนพปฏลเศวตฉัตร มีลายกนกช่อหางสิงห์
– เบื้องล่างของช้างสามเศียร มีลายดอกใบเทศ

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑”
– เบื้องล่าง มีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” ตามลำดับ

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2541 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น โดยออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 154 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 1 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 10 บาท (สองสี)

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 116 ตอนที่ 40 ก (20 พฤษภาคม 2542)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง. เล่ม 116 ตอนที่ 40 ง (20 พฤษภาคม 2542)

About ลิงรักเหรียญ

Check Also

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2542

เหรียญ 10 บาท ( …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *