Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก (page 2)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514

เหรียญ 10 บาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 25 ปี รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2514

เหรียญ 10 บาท (สีเดียว) : วาระที่ 1 (เหรียญรัชดาภิเษก) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั …

Read More »

เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528

เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528

เหรียญ 2 บาท : วาระที่ 2 (เหรียญเยาวชน) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 รายละเอียดของเหรียญ : – เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว …

Read More »

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

เหรียญ 2 บาท สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาฯ พุทธศักราช 2522

เหรียญ 2 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญพระพิรุณ) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปร …

Read More »

เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538

เหรียญ 20 บาท ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2538

เหรียญ 20 บาท : วาระที่ 3 (เหรียญวายุภักษ์) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ในวันที่ 14 เมษายน 2538 รายละเอียดของเหรียญ : …

Read More »

เหรียญ 20 บาท ครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2538

เหรียญ 20 บาท ครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2538

เหรียญ 20 บาท : วาระที่ 2 (เหรียญคชสีห์) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาส ครบ 108 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม ในวันที่ 8 เมษายน 2538 รายละเอียดของ …

Read More »

เหรียญ 20 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506

เหรียญ 20 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506

เหรียญ 20 บาท : วาระที่ 1 (เหรียญสามรอบ) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวา …

Read More »

เหรียญ 10 บาท เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2540

เหรียญ 10 บาท เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2540

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 3 (เหรียญวิจัยข้าว) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลสถาบันวิจ …

Read More »

เหรียญ 10 บาท เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 2 (เหรียญแอกริโคลา)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญแอกร …

Read More »

เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2539

เหรียญ 10 บาท (สองสี) : วาระที่ 1 (เหรียญกาญจนาภิเษก)เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล …

Read More »