Home / เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / เหรียญ 1 บาท / เหรียญ 1 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506
เหรียญ 1 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506
เหรียญ 1 บาท (นิกเกิล) วาระที่ 2

เหรียญ 1 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506

เหรียญ 1 บาท : วาระที่ 2 (เหรียญ 3 รอบ)
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2506

รายละเอียดของเหรียญ :
– เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาหนึ่งบาท
– ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
– โลหะสีขาว ประกอบด้วย ทองแดง ร้อยละ 75, นิกเกิล ร้อยละ 25
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร หนักเหรียญละ 7.5 กรัม

รายละเอียดทั่วไป :
– เหรียญ 1 บาท ที่ระลึก, เหรียญ 1 บาท วาระที่ 2
– เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2506
– ประกาศกำหนดลักษณะเหรียญ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2506
– ประกาศออกใช้เหรียญ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2506
– ประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึก แบบที่ 2 (เรียงลำดับตามชนิดราคา และวันที่ประกาศใช้)
– จำนวนการผลิตเหรียญ ไม่เกิน 3,000,000 เหรียญ

เหรียญ 1 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506

ลวดลายด้านหน้าของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารหมาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ สวมสายสร้อยจักรี ประดับตราราชวัลลภ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จปร”

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” และ “รัชกาลที่ ๙” ตามลำดับ โดยมีลายประจำยาม คั่นระหว่างข้อความดังกล่าว
– เบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระชนมายุ ครบ ๓ รอบ”
– มีจักรกับตรีไขว้ คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

เหรียญ 1 บาท พระชนมายุ ครบ 3 รอบ รัชกาลที่ 9 พุทธศักราช 2506

ลวดลายด้านหลังของเหรียญ

กลางเหรียญ :
– มีรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
– ประกอบด้วย พระแสงจักร ตรงกลางมีอุณาโลม (อักขระ “อุ” หรือเลข “๙”) โดยมีเปลวรัศมีแผ่ออกไปโดยรอบ, เศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ

ภายในวงขอบเหรียญ :
– เบื้องบน มีข้อความว่า “รัฐบาลไทย”
– ด้านขวา มีข้อความว่า “หนึ่ง” และมีเลขบอกราคาว่า “๑” ตามลำดับ
– ด้านซ้าย มีข้อความว่า “บาท” และมีเลขบอกราคาว่า “1” ตามลำดับ

เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวารดิถีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2506 ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดลักษณะของเหรียญไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จำนวน 2 ชนิดราคา ได้แก่

แบบธรรมดา : เหรียญ 1 บาท / เหรียญ 20 บาท

แบบขัดเงา : ไม่มี

****************************
เรียบเรียงโดย : ลิงรักเหรียญ
อ้างอิงข้อมูลจาก :
The Treasury Department (กรมธนารักษ์)
WIKIPEDIA (สารานุกรมเสรี)
– ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก. เล่ม 80 ตอนที่ 115 (30 พฤศจิกายน 2506)

About ลิงรักเหรียญ